Regulamin usługi - pasekbiznesowy.pl

Regulamin aplikacji oraz serwisu internetowego
SPIS TREŚCI:

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.     USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

3.     WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI, LICENCJA

4.     TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.     POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

6.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY KLIENTA ZWYKŁEGO)

7.     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BIZNES

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.     WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Dbamy o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji PasekBiznesowy oraz z Serwisu Internetowego Usługodawcy przez Usługobiorców. Regulamin określa w szczególności warunki zawierania, świadczenia i rozwiązywania umów, w tym Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania z Aplikacji oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu Internetowego; prawa i obowiązki Usługobiorców korzystających z Aplikacji oraz Serwisu Internetowego; a także tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Aplikacji oraz z Serwisu internetowego (z wyjątkiem pkt. 7 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.2.      Właścicielem Aplikacji PasekBiznesowy oraz Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.pasekbiznesowy.pl jest spółka MEDIABAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Inflancka 5/77, 00-189 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382123; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 5252503281; REGON: 142893172; adres poczty elektronicznej: kontakt@pasekbiznesowy.pl.

1.3.      Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.      Definicje:

1.4.1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w ramach Aplikacji oraz w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.4.3.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Aplikacji oraz w  Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia na dostęp do Konta Premium.

1.4.4.      KLIENT, USŁUGOBIORCA – Klient Biznes lub Klient Zwykły.

1.4.5.      KLIENT BIZNES, USŁUGOBIORCA BIZNES – (1) osoba fizyczna, dla której korzystanie z Aplikacji lub Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Aplikacji lub Serwisu Internetowego.

1.4.6.      KLIENT ZWYKŁY, USŁUGOBIORCA ZWYKŁY – osoba fizyczna korzystająca lub zamierzająca korzystać z Aplikacji lub Serwisu Internetowego, dla której korzystanie to nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (będąca w tym wypadku konsumentem).

1.4.7.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.8.      KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (adres poczty elektronicznej) i hasłem zbiór zasobów w Aplikacji oraz w Serwisie Internetowym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o złożonych Zamówieniach i zawartych Umowach Licencyjnych.

1.4.9.      KONTO PREMIUM – odpłatna wersja Aplikacji zawierająca funkcjonalności wskazane dla tego rodzaju wersji na stronie Serwisu Internetowego pod adresem: http://pasekbiznesowy.pl/premium.php.

1.4.10.    KONTO STANDARD – nieodpłatna wersja Aplikacji zawierająca funkcjonalności wskazane dla tego rodzaju wersji na stronie Serwisu Internetowego pod adresem: http://pasekbiznesowy.pl/premium.php

1.4.11.    PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.).

1.4.12.    PASEKBIZNESOWY; APLIKACJA; PROGRAM – program komputerowy wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część, będący przedmiotem Umowy Licencji między Klientem, a Usługodawcą. Opis funkcjonalności Aplikacji wskazany jest na stronach Serwisu Internetowego, w tym nas stronie głównej Serwisu Internetowego oraz pod adresem: http://pasekbiznesowy.pl/premium.php

1.4.13.    REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji oraz Serwisu Internetowego.

1.4.14.    SERWIS INTERNETOWY - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pasekbiznesowy.pl.

1.4.15.    USŁUGODAWCA; SPRZEDAWCA – spółka MEDIABAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Inflancka 5/77, 00-189 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382123; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 5252503281; REGON: 142893172; adres poczty elektronicznej: kontakt@pasekbiznesowy.pl.

1.4.16.    UMOWA LICENCYJNA, LICENCJA – umowa udzielenia lub przedłużenia licencji na korzystanie z Aplikacji, w tym także jej odpłatnej wersji – Konto Premium, zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą.

1.4.17.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego niebędąca Aplikacją.

1.4.18.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.19.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.20.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do skorzystania z Konta Premium.

2.     USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1.      W Serwisie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta.

2.1.1.      Konto Klienta – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.1.1.1.      Usługobiorca ma możliwość utworzenia i korzystania z Konta Klienta niezależnie od korzystania z Aplikacji. W przypadku chęci korzystania z Aplikacji powyżej 5 dni Usługobiorca obowiązany jest do utworzenia Konta Klienta.

2.1.1.2.      Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pasekbiznesowy.pl lub też pisemnie na adres: ul. Inflancka 5/77, 00-189 Warszawa.

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego: (1) komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.     WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI, LICENCJA

3.1.      Niniejszy punkt Regulaminu określa warunki korzystania z Aplikacji będącej utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącej przedmiotem Umowy Licencyjnej między Usługodawcą i Klientem.

3.2.      Aplikacja PasekBiznesowy przeznaczona jest dla osób często śledzących notowania giełdowe, komunikaty ze spółek, wydarzenia gospodarcze oraz krajowe i międzynarodowe wskaźniki ekonomiczne. Aplikacja umożliwia między innymi śledzenie informacji, notowań oraz podgląd wykresów w czasie rzeczywistym. Pełny opis funkcjonalności Aplikacji dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego pod adresem: http://pasekbiznesowy.pl/premium.php.

3.3.      Informacje dostępne w ramach Aplikacji pochodzą ze źródeł zewnętrznych względem Usługodawcy. Rola Usługodawcy ogranicza się w tym wypadku do ich przekazania i udostępnienia Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji. Usługodawca nie weryfikuje rzetelności, poprawności i prawdziwości powyższych informacji. Aplikacja ma charakter jedynie pomocniczy (dodatkowy) i nie powinna stanowić jedynej podstawy decyzji inwestycyjnych Klienta. Usługodawca zaleca w każdym wypadku korzystanie z kilku niezależnych źródeł informacji oraz z pomocy profesjonalisty celem weryfikacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej przez Klienta.

3.4.      Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Klientem za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Aplikacji niezależnie od tego w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca wiedział, powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

3.5.      Usługodawca nie gwarantuje, że Aplikacja jest wolna od błędów lub że Klient będzie w stanie obsługiwać Aplikację bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Aplikacja lub system lub sieć, na którym Aplikacja jest zainstalowana i używana będzie wolna od podatności na włamania lub ataki.

3.6.      Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

3.7.      Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji: (1) komputer lub laptop z dostępem do Internetu; (2) system operacyjny Microsoft Windows Vista lub nowszy; (3) posiadanie zainstalowanej aktualnej biblioteki .NET Framework.

3.8.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.9.      Aplikacja może zostać pobrana nieodpłatnie ze strony Serwisu Internetowego Usługodawcy.

3.10.    Uruchomienie Aplikacji wymaga jej pobrania oraz zainstalowania na stacji roboczej Klienta zgodnie z informacjami podawanymi w trakcie procesu instalacji. Warunkiem zainstalowania i korzystania z Aplikacji jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, brak akceptacji uniemożliwia instalację i korzystanie z Aplikacji. Akceptacja Regulaminu odbywa się podczas procesu instalacji Aplikacji poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego checkboxa i kliknięcie pola akcji.

3.11.    Aplikacja PasekBiznesowy dostępna jest dla Klientów w dwóch wersjach: (1) w wersji nieodpłatnej – Konta Standard oraz (2) w wersji odpłatnej – Konto Premium (opis funkcjonalności obu wersji wskazany jest na stronie Serwisu Internetowego pod adresem: http://pasekbiznesowy.pl/premium.php). Korzystanie z Konta Standard możliwe jest przez czas nieoznaczony. Korzystania z Konta Premium możliwe jest natomiast przez czas oznaczony, wskazany w Formularza Zamówienia w trakcie składania Zamówienia. Po upływie czasu korzystania z Konta Premium Klient ma możliwość przedłużenia tego czasu o kolejny okres, a w braku takiego przedłużenia Klient nadal może korzystać z Aplikacji, ale w wersji Konta Standard. Klient każdorazowo ma możliwość ponownego złożenia Zamówienia i skorzystania z Konta Premium.

3.11.1.    Klient korzystający z Konta Standard może w dowolnym momencie rozpocząć korzystanie z Konta Premium. W takim wypadku Klient obowiązany jest złożyć Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego po kliknięciu w ramach Aplikacji pola „Włącz pełną wersję”.

3.11.2.    Rozpoczęcie korzystania z Konta Premium możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) kliknięciu pola akcji „Kupuję i płacę”; oraz (3) dokonaniu płatności. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest wybranie przez Klienta czasu korzystania z Konta Premium poprzez kliknięcie pola „Zamawiam”. Po spełnieniu powyższej procedury Klient niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 minut, ma możliwość korzystania z Konta Premium.

3.11.3.    Usługodawca udostępnia Klientowi możliwość płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 złotych, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

3.11.4.    Klient Biznes, który chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pasekbiznesowy.pl.

3.12.    Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.13.    Umowa Licencyjna zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą w trakcie instalacji Aplikacji na stacji roboczej Klienta, w momencie akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu i zainstalowania Aplikacji. Warunkiem zainstalowania i korzystania z Aplikacji jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, brak akceptacji uniemożliwia instalację i korzystanie z Aplikacji. Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej odbywa się podczas procesu instalacji Aplikacji poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego checkboxa i kliknięcie pola akcji.

3.14.    Udzielenie licencji na korzystanie z Aplikacji następuje w momencie zawarcia Umowy Licencyjnej. Udzielenie Licencji następuje nieodpłatnie i na czas nieoznaczony – w przypadku korzystania przez Klienta z Konta Standard albo odpłatnie i na czas oznaczony – w przypadku korzystania przez Klienta z Konta Premium.

3.15.    Licencja zostaje udzielona wyłącznie Klientowi będącemu stroną Umowy Licencji i jedynie taki Klient uprawniony jest do korzystania z Aplikacji w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

3.16.    Licencja obowiązuje jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.17.    Klient na podstawie Umowy Licencyjnej nabywa prawo do korzystania z Aplikacji na następujących polach eksploatacji: (1) Klient jest uprawniony do instalacji Aplikacji na dowolnej ilości stacji roboczych, z zastrzeżeniem że Klient może korzystać z Konta Premium tylko na jednej stacji roboczej w tym samym czasie; (2) Klient jest uprawniony do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem do własnych celów (na własny użytek). Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę.

3.18.    Klient nie jest uprawniony, w zakresie udzielonej Licencji, do (1) tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji; (2) rozpowszechniania Aplikacji, w tym najmu, Aplikacji lub jej kopii; (3) sublicencjonowania Aplikacji (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Aplikacji) oraz (4) do wprowadzenia Aplikacji do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

3.19.    Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Aplikacji (rezygnacji z korzystania z Aplikacji) poprzez jej odinstalowanie.

3.20.    Usługodawca może udostępnić Klientowi aktualizacje Aplikacji. W takim wypadku Klient zostanie o tym poinformowany poprzez podanie stosownej informacji w ramach Aplikacji oraz na stronie Serwisu Internetowego. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o zakresie aktualizacji i będzie miał możliwość pobrania zaktualizowanej Aplikacji. W przypadku skorzystania przez Klienta ze zaktualizowanej Aplikacji Klient będzie korzystał z Aplikacji w tej samej wersji (Konto Standard albo Kontro Premium), z której korzystał przed aktualizacją.

3.21.    Usługodawca nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania Klienta.

4.     TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

4.1.      Reklamacje związane z działaniem Aplikacji, ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu internetowego Usługobiorca może składać na przykład:

4.1.1.      pisemnie na adres: ul. Inflancka 5/77, 00-189 Warszawa;

4.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pasekbiznesowy.pl;

4.2.      Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.3.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5.     POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

5.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta Zwykłego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5.2.      Klient Zwykły posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.2.1.      Klient Zwykły uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Licencyjnej. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5.2.2.      Klient Zwykły uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

5.2.3.      Klient Zwykły może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem Zwykłym, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

6.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY KLIENTA ZWYKŁEGO)

6.1.      Klient Zwykły, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

6.1.1.      pisemnie na adres: ul. Inflancka 5/77, 00-189 Warszawa;

6.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pasekbiznesowy.pl;

6.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny w pkt. 9 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

6.3.1.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt będący rzeczą ruchomą, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia takiego produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów będących rzeczami ruchomymi, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów będących rzeczami ruchomymi przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

6.3.2.      dla pozostałych umów (np. Umowa Licencyjna) – od dnia zawarcia umowy.

6.4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.6.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient Zwykły:

6.6.1.      W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6.7.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

6.7.1.      (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BIZNES

7.1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów Biznes i Usługobiorców Biznes.

7.2.      Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Licencyjnej zawartej z Klientem Biznes w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Licencyjnej w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta Biznes żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

7.3.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Aplikację wobec Klienta Biznes zostaje wyłączona.

7.4.      W wypadku Usługobiorców Biznes Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy Biznes stosownego oświadczenia.

7.5.      W wypadku usunięcia, odinstalowania lub rezygnacji w jakikolwiek inny sposób z korzystania z Aplikacji, w tym Konta Premium, Klientowi Biznes nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany okres.

7.6.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta Biznes, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconego wynagrodzenia z tytułu Umowy Licencyjnej, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta Biznes tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta Biznes.

7.7.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą Biznes zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.      Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

8.2.      Zmiana Regulaminu:

8.2.1.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu, odpłatności lub formy Aplikacji lub świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2.2.      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

8.2.3.      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów Zwykłych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Licencyjne.

8.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.     WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

MEDIABAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Inflancka 5/77, 00-189 Warszawa
kontakt@pasekbiznesowy.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.